การศึกษาในอนาคต

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

                  ก่อนที่เราจะพูดถึงการศึกษาในอนาคต ต้องดูด้วยว่ายุคปัจจุบัน การศึกษาไทยเป็นอย่างไรบ้าง มีการพัฒนาที่ดีหรือไม่ มีศักยภาพที่เพียงพอหรือไม่ แต่ละคนที่เข้าร่วมการศึกษามีพลังมากพอหรือไม่ ชีวิตของแต่ละคนต้องได้รับการอบรมให้สามารถประพฤติสิ่งต่างๆให้ถูกต้องได้ตามการศึกษา เพราะว่าจะเป็นการพัฒนาร่างกาย การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาคุณธรรม การพัฒนาค่านิยม การพัฒนาความคิด โดยมีครูเป็นผู้ช่วยพัฒนาเยาวชนต่างๆที่เข้ามาร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาชาติต่อไป ทั้งนี้ในอนาคตก็ต้องมีการจัดรูปแบบการศึกษาเสียใหม่ เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ระบบการศึกษาดีกว่าเดิม มีมาตรฐานมากกว่าเดิม พัฒนาไปในทางที่ดี มีคุณภาพมากขึ้นจนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางสังคมที่ดี อยู่ในเศรษฐกิจที่ดีได้ และสามารถเข้าร่วมการเมืองต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหา สามารถรับรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างเข้าใจ ภายใต้ข้อบังคงของการศึกษาที่ทุกๆคนต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งต้องเข้าเรียนตามการศึกษาภาคบังคับคือ ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนกว่าเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทุกๆคนต้องได้รับ และในอนาคตการศึกษาก็จะมีระบบเศรษฐกิจที่ดีมากขึ้น มีความก้าวหน้ามากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์, การศึกษาทางด้านเทคโนโลยี, การศึกษาทางด้านการสื่อสาร พร้อมพัฒนาสังคมต่างๆให้มีวัฒนธรรมอันดีงาม จนบ้านเมืองมีการพัฒนาแบบประชาธิปไตย และสังคมในอนาคตที่จะเป็นสังคมการศึกษาแบบใหม่ต้องมีคุณภาพมากกว่าเดิม ต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิม ทุกๆคนจะเอื้ออาทรกัน ทุกๆคนจะมีความรู้ และเข้าใจถึงความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจมากขึ้น และแน่นอนว่าประเทศไทยจะมีการศึกษาที่ดีไม่แพ้ที่อื่น เมื่อการศึกษาไทยจะแข็งแรง ก็ต้องปรับความสมดุลได้ดีกว่าเดิม การเรียนรู้จะมากกว่าเดิม โครงสร้างต่างๆของการศึกษาจะดีกว่าเดิม เพราะว่ามีการปกครองรูปแบบใหม่ มีการศึกษาแบบใหม่ ทำให้สามารถกระจายโอกาสได้ทั่วทุกพื้นที่ ทำให้หลายๆคนได้รับความกลมกลืนทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนว่าการร่วมมือทางการศึกษาจะประสบความสำเร็จ เพราะว่าทุกคนจะมีหลักความรู้ที่เหมือนกันจากนวัตกรรมใหม่แห่งการศึกษาในอนาคตนั่นเอง

การศึกษาในอนาคต
การศึกษาในอนาคต

(Visited 4 times, 1 visits today)
Scroll to Top