ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

          ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ซึ่งหมายถึงการที่ประเทศไทยจะมี ประชากรอายุมากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 10 และมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ทำให้หลายส่วนกังวลใจในเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการที่รัฐจะต้องแบกรับมากขึ้น รวมถึงการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต แต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากและไม่อาจละเลยได้คือ การดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านวัยหนึ่ง ที่ต้องทำความเข้าใจทั้งจากตัวผู้สูงอายุเองและคนใกล้ชิด หากคุณยังนึกถึงความเปลี่ยนผ่านไปสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ ให้ลองคิดภาพตามว่า ชายคนหนึ่งอายุ 59 ปี อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารขององค์การ มีผู้ใต้บังคับบัญชา และได้รับความนับถือในองค์การ 1 ปีผ่านไปชายคนนี้อายุ 60 ปี เกษียณจากการทำงาน สังคมครึ่งหนึ่งในชีวิตของเขาหายไปคือสังคมการทำงาน กิจวัตรของชายคนนี้เปลี่ยนไป ย่อมส่งผลต่อจิตใจของเขาไม่มากก็น้อย ซึ่งหลายรายนำมาสู่การมีปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาลักษณะนี้ไม่ได้เกิดในสังคมตะวันออกเท่านั้น พบว่าในสหรัฐอเมริกามีผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและนำมาซึ่งการตัดสินใจฆ่าตัวตาย ราว 14.3 คนต่อประชากรผู้สูงอายุ 100,000 คน การตัดสินใจฆ่าตัวตายในคนสูงอายุยังมากกว่าคนททั่วไปที่มีอัตราการตัดสินใจอยู่ที่ 11.3 คนต่อประชากร 100,000 คน ดังนั้นการจัดบทบาทให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ บางคนดูแลพ่อแม่วัยสูงอายุด้วยการเอาใจ โดยการหาที่อยู่ที่ดี อาหารการกินที่ดี มาให้และให้ทรัพย์สินตามที่ร้องขอนั่นไม่เพียงพอเพราะภายใต้ความต้องการของผู้สูงอายุคือต้องการได้รับความเคารพ และไม่ต้องการความรู้สึกถึงการเป็นภาระ จึงควรที่จะจัดสังคมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น การส่งเสริมให้เข้าสังคมกับคนกลุ่มวัยเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการดูแลสุขภาพ การจัดบทบาทให้ผู้สูงอายุได้เป็นผู้ให้ เช่น ให้ความรู้กับคนในชุมชน หรือเป็นที่ปรึกษากิจกรรมที่จัดทำเพื่อสังคม หลีกเลี่ยงความเครียด อาทิ กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิดในการแข่งขัน และที่สำคัญนอกจากการได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกสังคมภายในครอบครัวคือสิ่งที่จะเยียวยาให้ผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคซึมเศร้า การได้รับความรักความเข้าใจและใส่ใจจากคนในครอบครัวคือยาวิเศษที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีใจเกินร้อยในการดำเนินชีวิต ดังนั้นครอบครัวจึงจัดกิจกรรมและเวลาให้ผู้สูงอายุอยู่เสมอมากกว่าการมาพบปะเพียงแค่ช่วงเทศกาลและแบ่งที่ว่างให้เกิดความเหงาในใจผู้สูงอายุจนลุกลามเป็นปัยหาสุขภาพจิตที่เกินเยียวยา

ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ
ดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุ มากกว่าเอาใจ คือ เข้าใจและใส่ใจ

(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top