ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) คือ ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจำงวดทั้งนี้เพราะสินทรัพย์ประเภทอาคาร อุปกรณ์ เครื่องจักร รถยนต์ เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง จึงมีการประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด

ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
(Visited 137 times, 1 visits today)
Scroll to Top