การจดทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

หนังสือบริคณห์สนธิ
คำขอ บอจ.1 , หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรองให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ.1)
รายการ: แบบ บอจ.2 (ใช้ทั้งสองหน้า) ผนึกอากร 200 บาท

เอกสารประกอบรายการ :แบบ ว.

เอกสารประกอบ
– แบบจองชื่อนิติบุคคล
– หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
– สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
– สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
– หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียน
การจดทะเบียน
(Visited 400 times, 1 visits today)
Scroll to Top