EQ ของลูกน้อยสร้างได้ด้วยความใส่ใจของพ่อแม่

Click to rate this post!
[Total: 64 Average: 5]

           การที่ลูกน้อยมีรอยยิ้ม อารมณ์ดี เข้ากับผู้คนได้ง่าย รู้จักปรับตัว รวมไปถึงเข้าใจในอารมณ์ของผู้อื่น รวมทั้งควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีความสำคัญพอๆกับการเสริมสร้างให้ลูกมีความฉลาดทางปัญญา เรื่องของเชาว์อารมณ์ หรือ E.Q. (Emotional Quotient) จึงได้รับความสนใจอย่างจริงจังในช่วง 10 ปีผ่านมานี้ เพราะ EQ มีผลต่อบุคลิกภาพของลูกน้อย การสร้างบุคลิกภาพให้ลูกของคุณเคารพตัวเองและเคารพผู้อื่น น่าจะลดคำกล่าวที่ว่า “ลูกของคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนได้” เนื่องจากลูกต้องเติบโตไปพบเจอผู้คนที่หลากหลาย การสร้างทัศนคติในการยอมรับเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมีความสำคัญมากในปัจจุบันนี้ การเข้าใจถึง กาละ และ เทศะ ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อลูกของคุณมี EQ ที่ดี ซึ่งจะมีส่วนให้ลูกของคุณเข้าใจ บทบาท และ หน้าที่ เมื่อไปสู่สังคมการทำงานหรือการอยู่ร่วมกับคนหมู่มาก เราพบว่าคนที่มี EQ ดีมักได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำซึ่งมาจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นจากเพื่อนร่วมทีม คนที่มี EQ สูงจะมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถจัดการปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาดในขณะเดียวกันยังคงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเคารพ เห็นความสำคัญของ EQ แล้วคุณพ่อคุณทราบหรือไม่ว่า EQ ที่ดีเกิดขึ้นได้จากการเลี้ยงดูเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่เอง เริ่มจากการเสริมสร้างให้ลูกมีพัฒนาการด้านจิตสังคมที่ดี ซึ่งเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีแนวทางการเสริมสร้างต่างกัน เช่น เด็กแรกเกิดถึงขวบปีแรก หากได้รับการเอาใจใส่และการตอบสนองที่เหมาะสมเด็กจะเกิดความไว้วางใจต่อสภาพแวดล้อมและส่งผลให้เด็กเกิดความยอมรับตนเอง ส่วนในเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบควรการฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเองผ่านการทำกิจกรรมเช่น การกิน นอน ขับถ่าย อย่างถูกสุขลักษณะ และส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดริเริ่มไม่ปิดกั้นจินตนาการ เช่น อย่าพูดว่า “ไม่ได้ ไม่ใช่ ไม่จริง ทำไม่ได้” ในกรณีที่เด็กเสนอความเห็นหรือใช้จินตนาการที่เกินจริงตามความคิดของผู้ใหญ่ ในวัยเด็กที่เริ่มโตคือช่วงวัยในการเรียนประถมศึกษาอายุ 6-12 ขวบ คือช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างทัศนคติความรับผิดชอบให้เด็ก รู้จักความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำภารกิจที่ตนได้รับมอบหมาย ฝึกความมีระเบียบวินัย เช่น การสร้างกติการ่วมกัน โดยให้ลูกของคุณร่วมกำหนดกติกาที่เขายอมรับได้ เช่น กำหนดเวลาการเล่นเกม การดูโทรทัศน์ เพื่อขจัดความรู้สึกปฏิเสธที่จะรักษากติกา ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเลี้ยงดูอย่างใส่ใจใกล้ชิดหมายถึงต้องมีช่องว่างในการสร้างความแข็งแกร่งให้ลูก เช่น ให้ลูกได้แก้ปัญหาด้วยตนเองกรณีมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนในกรณีเล็กน้อยโดยที่พ่อแม่ให้คำปรึกษา  การเสริมสร้าง EQ ให้ลูกไม่ควรเป็นการกระทำที่มีข้อกำหนดเข้มงวดเพราะจะเป็นการบีบให้ลูกมีพฤติกรรมสมยอมที่จะทำ ในทางตรงข้ามอาจทำให้เด็กรู้สึกว่าถูกจำกัดพฤติกรรม กลายเป็นว่าเก็บกดไปได้ จึงควรเป็นการสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูกในการร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

EQ ของลูกน้อยสร้างได้ด้วยความใส่ใจของพ่อแม่
EQ ของลูกน้อยสร้างได้ด้วยความใส่ใจของพ่อแม่

(Visited 13 times, 1 visits today)
Scroll to Top