จากเจ้านาย สู่ ผู้นำทีมที่ครองใจมหาชน

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

               การทำงานเป็นทีมเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพราะโลกทุกวันนี้แข่งขันกันด้วย ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ นั่นหมายถึงการต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) ทั้งเจ้านายและลูกน้องจึงต้องรวมกันเป็น “ทีม” การเคลื่อนทีมไปสู่ความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการกำหนดทิศทางใบพัดของหัวเรือใหญ่คือเจ้านายนั่นเอง และต้องมีแรงส่งจากลูกน้องที่ดี การจะนำลูกน้องให้เห็นร่วมเป็นจุดเดียวกันและร่วมแรงร่วมใจกันต้องเปลี่ยนสถานะจากเจ้านายและลูกน้องไปสู่ หัวหน้าทีมและเพื่อนร่วมทีม จะทำอย่างไร และเจ้านายจะปรับตัวเองไปสู่การเป็นผู้นำทีมที่ครองใจมหาชน ได้อย่าไร ลองเอาเคล็ดลับที่เราจะนำเสนอไปลองใช้กันดูค่ะ เปลี่ยนการสั่งการไปสู่การร่วมกันสร้างเป้าหมาย  หัวหน้าทีมที่ดีควรให้ Big idea กับเพื่อนร่วมทีม เน้นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ได้เป้าหมายร่วมกัน ให้ความรู้สึกว่าเป้าหมายที่ต้องพิชิตให้ได้เป็นของทุกคน โดยใช้ข้อความที่ชัดเจน และร่วมหารือการวางแผนรายละเอียด กลวิธี และแนวทางปฏิบัติร่วมกัน อย่าคิดคนเดียวแล้วส่งแผนสำเร็จรูปไปบังคับใช้กับทีม สื่อสารให้ทีมเข้าใจถึงสถานการณ์และข้อมูลจริงที่กำลังเผชิญ  พูดถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อระดมความคิดเห็นของทีมในการตั้งแผนรับมือและตั้งแผนเชิงรุก อย่าขายฝันให้ทีม และตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของงานไม่เกินจริง สลับบทบาทในกาละและเทศะที่เหมาะสม ในสถานการณ์จริงคุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในทุกเรื่องการหมุนเวียนให้ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะในทีมขึ้นมาเป็นผู้นำนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานยังได้ฝึกความเป็นผู้นำให้ทุกคนในทีม สร้างคุณค่าให้ผู้ร่วมทีมทุกคน ทีมที่ดีควรดำเนินต่อไปได้แม้ว่าจะขาดใครสักคนไป กระตุ้นพลังบวกของทีม การทำงานเป็นทีม มักพบปัญหาทั้งจากงานและจากความสัมพันธ์ของคนในทีมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรผู้นำที่ดีต้องสามารถดึงพลังบวกของทีมออกมาได้ การสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ยากให้เห็นความท้าทายของการพิชิตปัญหาจะทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งและสร้างศรัทธาให้กับเพื่อนร่วมทีม ส่งมอบความสำเร็จให้เพื่อนร่วมทีมทุกคน การทำงานเป็นทีมไม่ใช่การทำงานแบบ One Man Show ผลสำเร็จมาจากความร่วมมือของทุกคน การกล่าวว่าผลงานที่ทำมาจากทีมคือการให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้นำทีมที่ดีจะส่งมอบความสำเร็จให้กับทุกคน ในทางตรงกันข้ามหากเกิดความผิดพลาดหัวหน้าทีมคือผู้ที่จะรับผิดชอบในเบื้องต้นและร่วมกับทีมค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทำงานเป็นทีมแต่อย่าลืมส่วนรวม  เพียงแค่นี้ก็เปลี่ยนจากจากเจ้านาย สู่ ผู้นำทีมที่ครองใจมหาชน ได้แล้ว การทำงานเป็นทีม บางครั้งทำให้คุณให้ความสำคัญต่อทีมจนหลงลืมผู้ร่วมงานอื่นยิ่งหากคุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำองค์การอาจทำให้ผู้ร่วมงานอื่นมีความรู้สึกด้านลบต่อขวัญกำลังใจในการทำงาน คุณจึงควรวางบทบาทของเจ้านายขององค์การและหัวหน้าทีมให้เหมาะสม

จากเจ้านาย สู่ ผู้นำทีมที่ครองใจมหาชน
จากเจ้านาย สู่ ผู้นำทีมที่ครองใจมหาชน

(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top