ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 190 Average: 5]

             หากกล่าวได้ว่า ตัวเลขทางบัญชี มีความสำคัญต่อ การกำหนดทิศทางของบริษัท ดั้งนั้นผู้ที่ทำบัญชี นักบัญชี ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมตัวเลขต่างๆ ต้องมีความน่าเชื่อถึอ และความน่าเชื่อถึอมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตน์ของผู้ทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคลระดับประเทศได้ออกพระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2547 ว่าด้วย จรรยาบรรณนักบัญชี ที่ดี ดังนี้

1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

2. มีความละเอียดรอบคอบ

3. รักษาความลับทางด้านบัญชีของหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. ไม่นำเอกสารทางด้านบัญชีไปเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับอนุญาต

ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
ความน่าเชื่อถือ ของ งบการเงิน
(Visited 799 times, 1 visits today)
Scroll to Top