ความรู้เรื่องหลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

สำหรับนักบัญชีสิ่งหนึ่งที่จะต้องจำให้ได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือ หลักการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นหลักการที่มั่นคงตายตัวที่จะต้องยึดหลักแบบนี้ โดยสามารถแบ่งประเภทบัญชีได้เป็น 5 หมวด ดังมีรายละเอียดดังนี้

1.การบันทึกบัญชีในหมวดสินทรัพย์ หมวดสินทรัพย์มีหลักอยู่ว่ารายการค้าใดที่พนักงานบัญชีวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีผลทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นให้บันทึกบัญชีไว้ทางด้านเดบิต และในทางตรงกันข้ามถ้ารายค้าใดที่พนักงานบัญชีทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีผลทำให้สินทรัพย์ลดลงก็ให้บันทึกบัญชีไว้ทางด้านเครดิต
2.การบันทึกบัญชีในหมวดหนี้สิน ในหมวดของหนี้สินมีหลักการอยู่ว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นใด ๆ เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วส่งผลให้หนี้สินเพิ่มขึ้นให้ทำการบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเครดิต และก็เช่นกันในทางกลับกันหากรายการค้าใดที่วิเคราะห์แล้วทำให้หนี้สินลดลงก็ให้บันทึกรายการไว้ทางด้านเดบิต
3.การบันทึกบัญชีในหมวดบัญชีทุน สำหรับหมวดบัญชีทุนนั้นมีหลักการอยู่ว่ารายการค้าใดที่ทำการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าทำให้ทุนเพิ่มขึ้นให้บันทึกบัญชีไว้ทางด้านเครดิต ส่วนรายการค้าใดที่มีผลทำให้ทุนลดลงก็บันทึกไว้ทางด้านเดบิต
4.การบันทึกบัญชีในหมวดบัญชีรายได้ ในหมวดรายได้นั้นมีหลักการอยู่ว่าเมื่อวิเคราะห์สมการบัญชีแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้บัญชีทุนเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น หากยึดตามหลักบัญชีทุน หากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะบันทึกบัญชีทางด้านเครดิต และถ้ามีรายได้ลดลงก็จะบันทึกบัญชีไว้ทางด้านเดบิต
5.การบันทึกบัญชีในหมวดค่าใช้จ่าย ในหมวดนี้หากวิเคราะห์สมการบัญชีแล้วถ้าบัญชีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ซึ่งส่งผลให้บัญชีทุนลดลง และถ้าวิเคราะห์โดยยึดหลักของหมวดบัญชีทุน ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายเพิ่มจะบันทึกบัญชีด้านเดบิต ถ้าค่าใช้จ่ายลดจะบันทึกบัญชีทางด้านเครดิต

หลักการบันทึกบัญชีนี้เป็นสิ่งที่นักบัญชีทุกคนต้องจำไว้อย่างแม่นยำ เพราะถ้าบันทึกบัญชีผิดด้าน บัญชีก็จะผิดทันที การทดลองทำแบบฝึกหัดรายการค้าหลาย ๆ รายการ จะทำให้นักบัญชีจำได้ไม่พลาด ยิ่งทำบ่อย ๆ ประสบการณ์ก็สูงขึ้น จากที่เคยยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ ไป เพียงจำหลักทั้ง 5 ข้อดังกล่าวนี้ เมื่อไปทำบัญชีที่ไหนก็สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาด สำหรับมือใหม่หัดทำบัญชีนั้น อาจต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยกำกับและแนะนำหากลงรายการผิด อาจใช้เวลาในการฝึกจนคล่องซึ่งขึ้นอยู่แต่ละคนว่าจะมีความจำความสามารถกันอย่างไร เพราะเมื่อมีอีกคนหนึ่งทำบัญชีเป็นทางบริษัทก็จะได้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนนักบัญชีตามมา ในขณะเดียวกันนักบัญชีก็จำเป็นต้องพัฒนาทักษะทางด้านบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความก้าวหน้าต่อองค์กรและต่อตนเองอย่างมั่นคง

ความรู้เรื่องหลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
ความรู้เรื่องหลักการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่
(Visited 43 times, 1 visits today)
Scroll to Top