คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน

Click to rate this post!
[Total: 89 Average: 5]

ไม่ใช่ว่าใครจะเป็นนักบัญชีก็ได้ นักบัญชีต้องมีคุณสมบัติหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงาน กับผู้คนและอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ เราลองมาดูว่าคุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

1.นักบัญชีต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ข้อนี้สำคัญมาก ๆ   เพราะนักบัญชีรู้ความเคลื่อนไหวทางการเงินขององค์กรหรือหน่วยงานตลอดเวลา เมื่อมีความซื่อสัตย์แล้วนักบัญชีจะต้องเก็บรักษาความลับได้ดี เรื่องทางบัญชีไม่ควรนำมาเปิดเผยเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายและเป็นผลเสียต่อนักบัญชีเองทำให้ขาดความไว้วางใจ
2.นักบัญชีจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของตัวเลขที่จะต้องบันทึกอย่างถูกต้องและแม่นยำไม่ให้พลาดแม้แต่เศษสตางค์ นอกจากนี้นักบัญชีจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดนักบัญชีสามารถโต้แย้งให้แก้ไขให้ถูกต้องได้ โดยเอกสารทางบัญชีนักบัญชีต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
3.นักบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชีอย่างคลอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติจะต้องมีไหวพริบที่สามารถนำมาประยุกต์ให้กับงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.นักบัญชีจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้กับงานบัญชีของตน เพื่อเกิดการพัฒนางานให้ไวและถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
5.นักบัญชีจะต้องมีความรับผิดชอบต่ออาชีพของตน โดยการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้ ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักบัญชีเองที่จะสร้างความไว้ใจให้แก่เจ้านายเหนือตนขึ้นไป

นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่มีนักบัญชีที่มีคุณภาพไม่สร้างความเสียหายให้แก่องค์กรในภายหลัง ดังกรณีที่มีข่าวการโกง การทำบัญชีบิดเบือน ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรและตัวนักบัญชีเองก็ต้องได้รับโทษซึ่งไม่เป็นผลดีแต่อย่างใด แต่ถ้านักบัญชีทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง รวดเร็วตามกำหนดเวลา ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ แถมมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอในด้านความรู้ความสามารถและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในหน่วยงาน ย่อมทำให้นักบัญชีเป็นที่ยอมรับและสามารถทำงานได้อย่างยาวนาน ไม่ต้องกังวลว่าจะตกงาน เพราะทุกบริษัทก็อยากได้พนักงานบัญชีที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ดี นักบัญชีจัดเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ให้การยกย่องว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เราซึ่งเป็นนักบัญชีจึงควรดำรงตนไว้ซึ่งคุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ และความน่าเชื่อถือความไว้วางใจจากหน่วยงานหรือองค์กร เมื่อองค์กรมีนักบัญชีที่ดีก็ถือว่าองค์กรมีความมั่นคงเพราะทุกส่วนล้วนส่งเสริมและขับเคลื่อนไปด้วยกัน

คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
คุณสมบัติของนักบัญชีที่เป็นที่ต้องการขององค์กรหรือหน่วยงาน
(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top