หลักในการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 78 Average: 4.9]

           ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันผู้คนมีปัญหาหนี้สินกันมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลงใหลไปกับวัตถุที่ออกมาใหม่ ๆ ตามสมัยนิยมทำให้อยากได้แบบหยุดไม่ได้ แบบต่อเนื่องไม่มีการควบคุมตนเอง จึงเกิดความเดือดร้อนเรื่องการเงินขึ้น การทำบัญชีครัวเรือนจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าหากผู้ใดได้ทำบัญชีครัวเรือนแล้วชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้น นั่นเป็นเพราะการได้เห็นถึงรายรับรายจ่ายที่เข้ามาจ่ายออกอย่างสม่ำเสมอซึ่งได้มีการจดบันทึกไว้ ทำให้หลายคนได้เห็นภาพการใช้จ่ายเงินของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดจิตสำนึกที่จะประหยัด เก็บออม หารายได้ลดรายจ่ายมากขึ้น การทำบัญชีครัวเรือนคือการจะบันทึกข้อมูลทางการเงินของตนอย่างซื่อสัตย์ ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการที่รับมาและจ่ายไป และมีการสรุปแต่ละวันแต่ละเดือนเพื่อทราบผลการดำเนินชีวิตด้านการเงินอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลในอดีตมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันได้ว่ามีการพัฒนาดีขึ้นหรือไม่ เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลที่บันทึกไว้นี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิตและกำหนดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวได้ เรียนรู้รายรับรายจ่าย การทำบัญชีครัวเรือนส่งผลดีต่อตนเอง ซึ่งทางราชการก็พยายามสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนได้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้ โดยมีหลักว่าให้บันทึกบัญชีลงไปว่ามีรายรับมาจากแหล่งใดบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร และมีรายจ่ายในเรื่องอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน ทุก 6 เดือน และแต่ละปี การทำเช่นนี้จะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมของการเงินของตนเองและครอบครัวว่ามีรายจ่ายเท่าไร มีเงินคงเหลือเท่าไร เงินขาดมือหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับเป็นจำนวนเท่าไร สามารถเจาะลงไปทีละรายการเลยว่ามีรายการใดบ้างที่จ่ายมากเกินความจำเป็นหรือไม่ โดยการวางแผนการเงินใหม่ด้วยการลดการจ่ายที่ไม่จำเป็นและจ่ายเฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้น การทำเช่นนี้จะทำให้ฐานะการเงินในครัวเรือนค่อย ๆ ดีขึ้น รายจ่ายที่ไม่จำเป็นที่ปรากฏในบัญชี เช่น ซื้อบุหรี่ ซื้อเหล้า เล่นการพนัน เป็นตัวเตือนว่าเราควรจะลด ละ เลิก อย่างจริงจังเสียที เมื่อเรานำรายรับมาลบกับรายจ่าย หากผลออกมาติดลบนั่นหมายความว่าเกิดภาวะขาดดุล คราวต่อไปจะต้องทำการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกซึ่งหลายคนก็ทำได้อย่างดีเยี่ยม แต่สำหรับบางคนอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะต้องใช้เวลาสักหน่อย แต่ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับใจหากใจเข้มแข็งก็สามารเอาชนะทุกสิ่งได้ไม่ยกเว้นแม้แต่เรื่องของการลด ละ เลิกสิ่งที่ไม่ส่งผลดีต่อการใช้ชีวิต การทำบัญชีครัวเรือนนั้นไม่ยากขอให้เราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้และทำอย่างต่อเนื่อง คุณจะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ฐานะการเงินในครัวเรือนและวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ เพื่อให้มีเงินเหลือเก็บไม่เป็นหนี้สินทำให้ครอบครัวมีความสุขตลอดไป

หลักในการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงิน
หลักในการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อเป็นเครื่องมือวางแผนการเงิน

(Visited 28 times, 1 visits today)
Scroll to Top