ประโยชน์ของการทำข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

           ผู้ที่มีหน้าที่ในการบันทึกบัญชีเรียกว่า  ผู้ทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้ทำงานของการทำบัญชี โดยเป็นเรื่องของการบันทึกรายการค้าขายหรือข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นในสมุดบัญชี จนกระทั่งการจัดทำงบการเงิน ส่วนการบัญชีเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบการบันทึกบัญชี   

          โดยการจัดทำรายงานการเงินและทำการแปลความหมายของรายงานการเงิน  ซึ่งนักบัญชี จะมีหน้าที่จัดวางระบบบัญชีของกิจการ รวมทั้งทำการควบคุมและตรวจตรางานของผู้ทำบัญชี  ซึ่งหมายความว่านักบัญชีจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์มากว่าผู้ทำบัญชีนั่นเอง ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การทำข้อมูลทางบัญชีก็เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจการ และประสบการณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ และทำให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการวางแผนการควบคุม และช่วยในการตัดสินใจ เพื่อทำให้ฝ่ายบริหารทราบถึงข้อบกพร่องในการดำ เนินกิจการที่ผ่านมา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทำงานต่อไปในอนาคต และในการจัดทำบัญชีของกิจการจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอาศัยเอกสารหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือได้เพื่อบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจนกระทั่งทำการประ มวลผลเพื่อนำเสนองบการเงิน  โดยสามารถสรุปเป็นขั้นตอนการจัดทำรายงานทางการเงิน ออกมาให้เป็นขั้นตอนต่างๆ ขั้นตอนการปิดบัญชี การปิดบัญชีก็เพื่อเป็นการวิเคราะห์รายการค้า ซึ่งถือเป็นขั้นตอนแรกและเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของวงจรบัญชี เพราะเป็นการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นในกิจการของเจ้าของว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นนั้นได้ส่งผลให้สินทรัพย์ หนี้สิน รวมทั้งส่วนของเจ้าของของกิจการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ซึ่งในการบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีขั้นต้น หรือสมุดรายวันนั้น หากทำการวิเคราะห์รายการค้าได้แล้วว่า รายการค้าที่เกิดขึ้นจะทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน รวมทั้งส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แล้วจึงค่อยนำผลการวิเคราะห์รายการค้ามาบันทึกลงในสมุดรายวันต่อไป และหลังจากผ่านรายการจากสมุดบัญชีรายวันแล้ว ก็ให้ไปยังสมุดบัญชีขั้นปลาย  หรือสมุดบัญชีแยกประเภทที่เป็นการนำรายการค้าที่ได้บันทึกไว้ในสมุดรายวันไปทำการจำแนกแยกแยะบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งจะอยู่ในสมุดบัญชีแยกประเภทของบัญชีต่าง ๆ และเมื่อทำการปรับปรุงบัญชีในวันสิ้นงวดแล้ว เมื่อถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการ ซึ่งหากมีรายการค้าใดที่ได้บันทึกและผ่านรายการแล้ว แต่ว่ายังไม่ถูกต้อง ก็จะต้องมาทำการปรับปรุงรายการด้วยการบันทึกรายการปรับปรุงลงในสมุดรายวัน เหมือนกับรายการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ แล้วค่อยผ่านรายการปรับปรุงไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเหมือนเดิม หลังจากปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง จะต้องนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องของบัญชีแต่ละประเภทมาจัดทำงบการเงิน ไม่ว่าจะเป็นงบแสดงฐานะการเงิน ,งบกระแสเงินสด ,งบรายได้ค่าใช้จ่าย ,งบแสดงการเปลี่ยนแลงส่วนของผู้ถือหุ้นและหมายเหตุประกอบงบการเงิน และหลังจากที่ปรับปรุงรายการ และจัดทำงบการเงินเสร็จแล้ว ก็จะต้องทำการปิดบัญชีในแต่ละงวด ในสมุดรายวัน เพื่อผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ส่วนบัญชีที่ไม่ได้ปิด ก็จะต้องยกยอดบัญชีนั้นไปในงวดบัญชีใหม่ต่อไป

ประโยชน์ของการทำข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี
ประโยชน์ของการทำข้อมูลเพื่อจัดทำบัญชี
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top