การจัดตั้งบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

 คำขอ :แบบ บอจ.1 , (หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ บอจ. 1)
รายการ : แบบ บอจ.3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)
เอกสารประกอบรายการ : แบบ ก.
เอกสารประกอบ
-แบบ บอจ.5
-สำเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
-สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
-สำเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
-สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
-กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัดตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนหรือต่ำกว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏจำนวนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงิน ที่ชำระค่าหุ้นแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ดังนี้
-สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
-เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ
-สำเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นำมาชำระค่าหุ้น
-แบบ สสช.1 จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

การจัดตั้งบริษัท
การจัดตั้งบริษัท
(Visited 83 times, 1 visits today)
Scroll to Top