วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

          บัญชีต้นทุน (Cost Accounting) เป็นวิธีการทำบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนทุกอย่างของธุรกิจ ซึ่งสมัย ก่อนจะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำบัญชีแบบขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับการวิเคราะห์ และจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนตามความประสงค์ของผู้บริหาร  แต่ในปัจจุบันไม่เพียงแต่เป็นการทำเพื่อกิจการประเภทอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะต้องใช้ข้อมูลของบัญชีต้นทุน หรือวิธีการทางบัญชี หากแต่ยังมีธุรกิจอีกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร  บริษัทเงินทุน บริษัทสายการบิน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย รวมทั้งกิจการอื่น ๆ  ที่นำบัญชีต้นทุนไปประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร วัตถุประสงค์สำคัญของข้อมูลในการทำบัญชีต้นทุน การทำบัญชีต้นทุนของนักบัญชี ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ประจำงวดๆ  ซึ่งจะนำไปหักออกจากรายได้ในงบกำไรขาดทุน เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่าที่ผ่านมากิจการมีผลกำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน  และยังใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม โดยสินค้าคงเหลือจะปรากฏให้เห็นในงบดุล ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบ และงานระหว่างผลิต รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งเป็นการแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยวิธีการทางบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ บัญชีต้นทุนช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ การทำบัญชีต้นทุน เป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้าคงเหลือ  ต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการตัดสินใจวางแผนและควบคุม  ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริหารหรือเจาของกิจการสามารถดำเนินธุรกิจไปอย่างมีแบบแผน และบรรลุเป้าหมายตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ซึ่งข้อมูลทางบัญชีต้นทุนยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงความผิดพลาดหรือจุดบกพร่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการหาทางปฏิบัติสำหรับการแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างทันที นักบัญชีต้องรู้จักประยุกต์การทำบัญชีต้นทุนให้เหมาะสม ในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารบางคนอาจจะประสบปัญหาที่จะต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับใบสั่งซื้อพิเศษ การตั้งราคาสินค้า หรือการปิดโรงงานชั่วคราว, รวมทั้งการเพิ่มหรือลดรายการผลิต  และ การวิเคราะห์กำไร หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการประมูลงาน  ฯลฯ  ซึ่งการนำบัญชีต้นทุนเข้ามาใช้ในกิจการ ก็เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนให้ถูกต้อง และมีความสามารถที่พร้อมจะให้ข้อมูลสำหรับใช้ในการตัดสินใจให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว  ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งที่นักบัญชีต้นทุนจะต้องมีความเข้าใจ และสามารถที่จะประยุกต์การทำบัญชีต้นทุนให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?
วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?
(Visited 32 times, 1 visits today)
Scroll to Top