วิธีดำเนินการเพื่อการควบคุมตนเอง

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

               สำหรับประสิทธิภาพผ่านการเลือกใช้วิธีการในการควบคุมตน เพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั้น ถือได้ว่าเป็นไปในลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป นั่นหมายความว่า คุณจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา ในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และดูเหมือนว่า การพัฒนาตนเอง ผ่านการควบคุมตนนั้น จะเป็นวิธีการที่หลากหลายคนเลือกใช้ เพราะดูเหมือนว่าสามารถปฏิบัติและทดลองทำได้ง่าย แต่จริง ๆ แล้ว คุณจำเป็นจะต้องใช้พลังกายและพลังใจเข้าช่วย เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาตนได้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มขั้น  และสำหรับวันนี้ เราจึงขอนำเสนอ วิธีการดำเนินการเพื่อการควบคุมตนเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้ วิธีการดำเนินการเพื่อการควบคุมตนเอง กำหนดเป้าหมาย การควบคุมตน ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีการหรือเทคนิคในรูปแบบไหนก็ตาม คุณจะสามารถทำได้อย่างสำเร็จลุล่วง ก็ต่อเมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายเอาไว้สำหรับตนเองแล้วอย่างชัดเจน ระบุพฤติกรรมเป้าขึ้นมา การควบคุมตนเองได้นั้น คุณจะต้องกำหนดพฤติกรรมเป้าขึ้นมา โดยเฉพาะในรูปของเป้าเชิงพฤติกรรม  และการกำหนดพฤติกรรมในแต่ละครั้ง จะต้องมีลักษณะเป็นเชิงบวกด้วย  โดยจะต้องเน้นในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น ไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ เลือกเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เท่านั้น การกำหนดพฤติกรรมเป้าจะสามารถบรรลุได้ ก็ต่อเมื่อ คุณสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้ คอยบันทึกพฤติกรรม ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณได้กำหนดเป้าหมาย คุณจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของตนเอง เพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินความก้าวหน้าในแต่ละช่วง และเพื่อที่คุณจะสามารถทำการเปรียบเทียบได้ สำหรับวิธีการบันทึกสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยที่คุณจะต้องทำการบันทึกอย่างน้อย สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แต่ไม่ควรยาวนานเกินกว่า 3 – 4 สัปดาห์ ต่อครั้ง ให้สัญญากับตนเอง การให้สัญญากับตนเอง ก็เพื่อให้ได้ข้อตกลงกับตัวเองที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการจะทำให้สำเร็จ และวิธีที่ดีที่สุด ก็คือ การทำสัญญาดังกล่าว จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้อย่างชัดเจนด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการดำเนินการ การควบคุมตน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งแต่ละวิธีการ แต่ละขั้นตอน จำเป็นจะต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความพยายาม โดยทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของคุณแล้วว่า คุณจะสามารถปฏิบัติและดำเนินการควบคุมตน ได้ประสบความสำเร็จหรือไม่

วิธีดำเนินการเพื่อการควบคุมตนเอง
วิธีดำเนินการเพื่อการควบคุมตนเอง

(Visited 16 times, 1 visits today)
Scroll to Top