วิธีการปรับตน เพื่อนำไปสู่กระบวนการการพัฒนาตนเอง

Click to rate this post!
[Total: 68 Average: 5]

          การปรับตน ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่จะส่งผลทำให้คุณสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น ในกระบวนการปรับตนนี้จะสำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อคุณได้อาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทำให้คุณรู้จักที่จะปรับตนได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การรู้จักตน การวางแผน การรวบรวมสารสนเทศ หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนแผน โดยจำเป็นจะต้องอาศัยสารสนเทศใหม่ เพื่อใช้ในการปรับตน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การกำหนดเป้าหมายและกำหนดพฤติกรรม ในส่วนของการกำหนดเป้าหมายและกำหนดพฤติกรรม เราจำเป็นจะต้องกำหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา เพื่อกำหนดขอบเขตในการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามเป้าหมาย  สำหรับในขั้นตอนนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตตนเป็นหลัก เพื่อที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองให้มากยิ่งขึ้น  นับได้ว่าเป็นการทำความรู้จักตนเองได้อย่างลึกซึ้ง เนื่องจากการที่เราได้รู้จักตน เป็นกุญแจสำคัญในการปรับตน การกระทำทุกอย่างที่เราชื่นชอบและอยากจะทำ ตลอดจนกระทั่งการแสดงออกในสถานการณ์ต่าง ๆ จำเป็นจะต้องได้รับการสังเกตการณ์อย่างจริงจังร่วมด้วย และเมื่อเราได้สังเกตการณ์อย่างจริงจังแล้ว เราจะค้นพบความจริง หลังจากนี้ก็จะสามารถตั้งเป้าหมายได้อย่างแน่นอนและชัดเจน ให้สังเกตพฤติกรรมเป้าหมาย ในขั้นตอนนี้ ผู้ที่ปรับตนจะต้องมีการบันทึกข้อมูล โดยข้อมูลที่ว่านี้คือ การบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย พร้อมทั้งแจกแจงถึงการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพียงใด และจะต้องพยายามค้นให้พบด้วยว่า อะไรที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้น และช่วยส่งเสริมจนทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นมาได้ พร้อมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับจากการกระทำนั้น ๆ คืออะไร หลักในการบันทึกพฤติกรรมเป้าหมาย มีดังนี้ ควรจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่สังเกตได้ทันที เมื่อค้นพบว่ามีพฤติกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้น ให้นับพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างละเอียด ถูกต้อง และเคร่งครัดเท่านั้น ให้ทำการจดบันทึกข้อมูลให้ละเอียด และมีความชัดเจนอย่างถึงที่สุด ควรทำระบบการจดบันทึกให้ง่ายเท่าที่จะทำได้ และพยายามทำระบบการบันทึกขึ้นมาให้เหมาะสม กับนิสัยของตนเองเป็นหลัก การที่เราจะทำการปรับตนได้นั้น เราจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริง และเกิดขึ้นจริง การที่เรารู้จักตนเอง สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะทราบได้เป็นอย่างดีว่า อะไรที่เราควรปรับเปลี่ยนตนเอง และอะไรที่เราพยายามปรับเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม จะทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนได้ในตอนท้าย หลังจากที่เราได้ทดลองปรับตนแล้วนั่นเอง

วิธีการปรับตน เพื่อนำไปสู่กระบวนการการพัฒนาตนเอง
วิธีการปรับตน เพื่อนำไปสู่กระบวนการการพัฒนาตนเอง

(Visited 23 times, 1 visits today)
Scroll to Top