วิธีการกำกับตน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

          หลากหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่า การกำกับตน  จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาตนเองได้อย่างไร  สำหรับในส่วนของการกำกับตนนั้น ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการพัฒนาตนอีกวิธีหนึ่งเลยก็ว่าได้ และเป็นการกำกับพฤติกรรม ให้เป็นไปในลักษณะที่ดี มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นแล้ว การกำกับตนจึงประกอบไปด้วย มาตรฐานของพฤติกรรมที่เป็นอยู่ หรือแม้กระทั่งความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งยังคงมีการเปรียบเทียบระหว่าง 2 พฤติกรรมที่เกิดขึ้น  ซึ่งเมื่อใดก็ตาม ที่เราเองรู้สึกว่าพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสม  การที่เราหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยวิธีการกำกับตน จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม วิธีและกระบวนการในการกำกับตน มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 จับตาตนเอง การจับตาตนเอง ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่น่าสนใจ และคุณจะต้องทำอย่างจริงจัง เพราะมีกำหนดกฏเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมา เพื่อให้กลายเป็นกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานส่วนบุคคล ที่ถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินพฤติกรรมของเราเองในระยะเวลาต่อมา ซึ่งกฎเกณฑ์นี้จะได้รับอิทธิพล พร้อมทั้งค่านิยมจากทางสังคม และประสบการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการประเมินตน สำหรับขั้นตอนการประเมินตนเอง ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีการเปรียบเทียบ ระหว่างข้อมูลที่ได้มาจากการจับตาตนเอง กับ มาตรฐานของพฤติกรรมของบุคคล ส่วนการประเมินตนเองที่เกิดจาก การจับตาตนเองได้ไม่เพียงพอ หรือมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ จะส่งผลกระทบต่อการกำกับตน เนื่องจากจะเป็นการกำกับตนเองที่ไม่มีประสิทธิผลนั่นเอง
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการเสริมแรงตน การเสริมแรงตน ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่บุคคลควรมีปฏิกิริยาต่อสารสนเทศ ซึ่งจะได้มาจาก กระบวนการประเมินตน ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวกับการจูงใจร่วมด้วย ถ้าหากพฤติกรรมเป้าหมายมีความสอดคล้องกับมาตรฐานส่วนบุคคล ก็จะเกิดความพอใจเกิดขึ้น และเพื่อให้แรงจูงใจเปลี่ยนไปเป็นพฤติกรรมที่น่าพึงประสงค์ จะทำให้บุคคลสามารถกำกับตนได้ดียิ่งขึ้นตามมา  การเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ก็จะเกิดขึ้น และเมื่อบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมได้สอดคล้องกับมาตรฐานแล้ว  กระบวนการกำกับตนก็จะสามารถเกิดขึ้นเองได้แบบซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย

วิธีการกำกับตน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
วิธีการกำกับตน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง

(Visited 32 times, 1 visits today)
Scroll to Top