งานของนักบัญชี

งานของนักบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 1382 Average: 5]

งานของนักบัญชีมีกี่ประเภท

งานบัญชี เปรียบได้กับศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านการเก็บรวบรวม บันทึก จำแนก และทำรายงานข้อสรุปเกี่ยวกับรายงานทางการค้าและผลการดำเนินงานของกิจการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และตีความได้อย่างมีหลักเกณฑ์

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า อาชีพบัญชี เป็นอาชีพยอดนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง เป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากทุกกิจการต้องมีการทำบัญชี อีกทั้งเป็นความรู้เฉพาะด้านซึ่งนำไปประยุกต์ทำงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้นักบัญชีจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมในสังคมไทย ซึ่งนักบัญชีโดยทั่วไปจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ

1. จัดทำงบประมาณ บันทึกรายรับ รายจ่าย และธุรกรรมทางการเงินของกิจการ โดยทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินเหล่านี้ตามระบบของการทำบัญชีสากล

2. ทำหน้าที่สอบทานตรวจสอบความถูกต้อง และดูแลรับผิดชอบเอกสารทางบัญชีของกิจการ

3. จัดทำรายงานปิดงบประจำเดือน ตลอดจนจัดทำรายงานงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ฯลฯ เพื่อนำส่งหน่วยงานของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง

ถึงแม้ว่าหน้าที่หลักๆของนักบัญชีจะมีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากระบบการทำบัญชีเป็นระบบสากลมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แต่สายงานในวิชาชีพบัญชีกลับมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. งานบัญชีสำหรับธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานนักบัญชีสำหรับกิจการและองค์กรธุรกิจเอกชนทั่วไป ซึ่งงานบัญชีประเภทนี้ถือเป็นสัดส่วนการจ้างงานมากที่สุดในสาขาวิชาชีพบัญชี เนื่องจากทุกกิจการและทุกองค์กรต้องการนักบัญชีในการเก็บรวบรวม บันทึก จัดทำงบประมาณ และทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกิจการ พร้อมทั้งตรวจสอบและจัดทำรายงานทางบัญชีเพื่อยื่นต่อหน่วยงานของรัฐบาล ดังนั้นนักบัญชีจึงมีฐานะเป็นพนักงานในกิจการนั้นๆโดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พนักงานบัญชีทั่วไป หัวหน้าฝ่ายบัญชี ผู้อำนวยการบัญชี ไปจนถึงตำแหน่งสูงสุดอย่างผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน (Chif Financial Officer)

2. งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีประเภทนี้เป็นงานอิสระหรือ Freelance มีหน้าที่ให้บริการด้านการบัญชีให้แก่ลูกค้าทั่วไปโดยไม่ขึ้นตรงกับหน่วยงาน กิจการหรือองค์กรใดๆ โดยให้บริการประเภทการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วน บริการด้านภาษี บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานด้านบัญชีบริการสอบบัญชี เป็นต้น ซึ่งนักบัญชีประเภทนี้จำเป็นต้องมีการสะสมประสบการณ์ที่สูงจากงานบัญชีสำหรับธุรกิจ พร้อมทั้งต้องมีการสอบและได้รับใบอนุญาตตามกฏหมายเสียก่อน จึงจะสามารถให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือเซ็นรับรองงบการเงินของกิจการได้

3. งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting) คืองานนักบัญชีสำหรับหน่วยงานของรัฐบาล โดยนักบัญชีจะดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานนั้นๆ มีหน้าที่หลักในการเก็บบันทึกข้อมูลรายจ่าย การจัดสรรงบประมาณ ภาษีและรายได้ อื่นๆ โดยบันทึกรายการทางบัญชีในลักษณะที่มิได้มุ่งแสวงหาผลกำไร แต่จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งบประมาณต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่หน่วยงานนั้นๆได้วางแผนไว้ ซึ่งแบบแผนการทำบัญชีของรัฐบาลจะมีรูปแบบจำเพาะที่เราจะต้องทำการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ จากประเภทของนักบัญชีที่กล่าวไปข้างต้นนั้น

จะเห็นได้ว่างานของนักบัญชีอาจมีลักษณะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งนักบัญชีสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความถนัดและความชอบของตน อย่างไรก็ตามการจะเป็นนักบัญชีมืออาชีพนั้น ต้องมีการฝึกฝนและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับประเภทของงาน อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับนักบัญชี นั่นก็คือ ความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบและเก็บรักษาความลับได้ดี เพราะงานบัญชีถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กร หน่วยงานและกิจการ

งานของนักบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
งานของนักบัญชี มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
(Visited 13,535 times, 5 visits today)
Scroll to Top