การเลือกใช้สมุดบัญชีแยกประเภท

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

กิจการส่วนใหญ่จะทำการบันทึกรายการค้าในสมุดบันทึกรายวันทั่วไปก่อน แล้วจึงจะทำการจำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ โดยผ่านรายการที่เป็นสมุดรายวันทั่วไปไปมาสู่บัญชีแยกประเภท ซึ่งตามหลักบัญชีคู่จะทำให้กิจการสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่มาทำการบันทึกมาจัดทำงบการเงิน และทำเป็นรายงานทางการเงินเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้การทำบัญฃีแยกประเภทมีความสำคัญอย่างมาก

ความหมายของการทำบัญชีแยกประเภท การทำบัญชีแยกประเภท เป็นการทำบัญชีที่รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ หลังจากที่ทำการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยแล้วและมีการจัดเรียงลำดับผังบัญชีของกิจการต่างๆ อย่างบัญชีเงินสด ซึ่งถือว่าเป็นบัญชีที่รวบรวมรายการค้าที่เกี่ยวกับเงินสด ส่วนบัญชีลูกหนี้ก็จะเป็นบัญชีที่รวบรวมรายการค้าที่เกี่ยวกับลูกหนี้  การบันทึกรายการในแต่ละบัญชี จะบันทึกไม่ปะปนกันเพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก ในการค้าหาหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น ข้อดีของการทำบัญชีแยกประเภท ทุกครั้งที่มีรายการต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาหรือขายไป กำไรหรือขาดทุน  ข้อมูลทางการบัญชีจะทำให้เห็นว่าสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งมีผลทำให้ฐานะทางการเงินของกิจการเปลี่ยนแปลง ถ้ากิจการจัดทำบัญชีหรืองบดุลขึ้นทุกครั้งก็จะไม่สะดวกและเสียเวลาในการหาข้อมูลมาก  โดยการทำบัญชีสามารถจำแนกรายการค้าออกเป็นหมวดหมู่ จะทำให้ค้นหาและแก้ไขข้อมูลได้ง่าย ข้อดีของการมีบัญชีคือ ไม่ต้องจัดทำงบดุลขึ้นทุกครั้งที่มีรายการค้าเกิดขึ้น และสะดวกในการหายอดคงเหลือบวกกับการจัดทำงบและรายงานต่าง ๆ อย่างงบทดลองหรือ กระดาษทำการ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง ได้เป็นอย่างดี ชนิดของการทำสมุดบัญชีแยกประเภท   สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป คือสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้ในการบันทึกการเปลี่ยน แปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป อย่างบัญชีแยกประเภทสิน ทรัพย์ ก็จะมี บัญชีเงินสด  บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีอาคาร บัญชีวัสดุสำนักงาน  ส่วนบัญชีแยกประเภทหนี้สิน ก็จะมีบัญชีเจ้าหนี้การค้า บัญชีเงินกู้  หรือบัญชีเจ้าหนี้อื่น ๆ  สำหรับบัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้า ของ ก็จะมีบัญชีทุน บัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย และบัญชีถอนใช้ส่วนตัว ส่วนสมุดบัญชีแยกประเภทย่อย ซึ่งจะทำหน้าที่รวบรวมของบัญชีประเภทย่อย ที่เป็นบัญชีสำหรับคุมยอดในสมุดแยกประเภททั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว  หรือสมุดบัญชีเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภทรายตัวทั้งหมดจะเท่ากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

การเลือกใช้สมุดบัญชีแยกประเภท
การเลือกใช้สมุดบัญชีแยกประเภท
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top