งบการเงิน (Financial Statement)

Click to rate this post!
[Total: 118 Average: 5]

                 งบการเงิน (Financial Statement) งบการเงิน คือ งบที่กิจการจัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงานของกิจการตลอดจนฐานะทางการเงินของกิจการ งบการเงินประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน (Income Statement) เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร กำไรหรือขาดทุน ดังนั้น รายการที่แสดงในงบกำไรขาดทุนนี้จึงเป็นเฉพาะรายได้ และรายการค่าใช้จ่ายของกิจการ งบดุล (Balance Sheet) เป็นงบการเงินที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่ากิจการมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร ดังนั้นรายการที่แสดงในงบดุลนี้ จึงเป็นรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ โดยสินทรัพย์ของกิจการจะต้องเท่ากับจำนวนรวมหนี้สินของกิจการกับส่วนของเจ้าของของกิจการ ตามสมการบัญชี รูปแบบของงบการเงิน งบการเงินทั้งงบกำไรขาดทุนและงบดุล มีด้วยกัน 2 รูปแบบคือแบบรายงาน และแบบบัญชี การจัดทำงบกำไรขาดทุนแบบรายงาน (Report Form) เขียนหัวของงบกำไรขาดทุน 3 บรรทัดให้อยู่กลางกระดาษ ซึ่งประกอบไปด้วย

– บรรทัดที่ 1 ชื่อกิจการ
– บรรทัดที่ 2 คำว่า “งบกำไรขาดทุน”
– บรรทัดที่ 3 รอบระยะเวลาในการทำงบกำไรขาดทุน และวันที่สิ้นสุด เขียนคำว่า “รายได้” แล้วนำบัญชีหมวดรายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากรายได้มีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดรายได้ทั้งหมดด้วย เขียนคำว่า “ค่าใช้จ่าย” แล้วนำบัญชีหมวดค่าใช้จ่ายได้มาใส่ในงบกำไรขาดทุน หากค่าใช้จ่ายมีมากกว่า 1 รายการให้แสดงการรวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วย หาผลต่างระหว่างยอดรวมของรายได้ กับยอดรวมของค่าใช้จ่าย หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “กำไรสุทธิ” แต่หากรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย ผลต่างนี้เรียกว่า “ขาดทุนสุทธิ”

งบการเงิน (Financial Statement)
งบการเงิน (Financial Statement)
(Visited 285 times, 1 visits today)
Scroll to Top