บอจ.1

แบบ บอจ.1 บอจ คือ บอจ 5 คืออะไร บอจ.2 ภาษาอังกฤษ บอจ.4 ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

แบบ บอจ.1 คือ

แบบ บอจ.1 คือคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด เพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทหรือธุรกิจที่ดำเนินกิจการดังกล่าวนี้ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เอกสารในส่วนรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่อยู่ในหลายประเภทเกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียน ถือว่าเป็นหนังสือคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดที่ใช้ได้ในหลายประเภท ดังต่อไปนี้

  1. กรณีขั้นตอนเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะต้องมีการพิมพ์แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  2. กรณีขั้นตอนเอกสารเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อใช้กรณีก่อนการก่อตั้งบริษัทจำกัด มีการแบบฟอร์มหนังสือรับรอง และมีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  3. กรณีขั้นตอนเอกสารเพื่อจัดตั้งบริษัท ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  4. กรณีขั้นตอนที่จะต้องใช้เอกสารหนังสือบริคณห์สนธิและเอกสารจัดตั้งบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน จะต้องมีคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  5. กรณีขั้นตอนยื่นเอกสารเรื่องมติพิเศษของบริษัทให้เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  6. กรณีขั้นตอนยื่นเอกสารเรื่องควบบริษัท ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  7. กรณีขั้นตอนยื่นเอกสารเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท, ที่ตั้ง, สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  8. กรณีขั้นตอนยื่นเอกสารเรื่องตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ
  9. กรณีขั้นตอนยื่นเอกสารเรื่องแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท, รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ ต้องใช้เอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) มีการใช้ควบคู่กับรายการเอกสารอื่น ๆ

ข้อควรรู้เพิ่มเติมที่สำคัญสำหรับการยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) จะต้องยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, สมาคม, และมูลนิธิ พุทธศักราช 2499

(Visited 1,937 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top