บัญชีเบื้องต้น คือ ( Principles of Accounting )

Click to rate this post!
[Total: 124 Average: 5]

การบัญชี เป็นศิลปะของการรวบรวมข้อมูลการบันทึก จำแนก และสรุปข้อมูลในรูปแบบตัวเลขเงิน เป็นผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี การให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ที่สนใจและเป็นประโยชน์กับหลายฝ่ายสำหรับงานของการทำบัญชี คือเรื่องของการบันทึกรายการค้าหรือข้อมูลทางบัญชีโดยผู้ที่ทำบัญชีมีหน้าที่บันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆรวมถึงการจัดระบบบัญชีของกิจการควบคุมและตรวจสอบบัญชี ประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1.ธุรกิจพาณิชยกรรม หรือธุรกิจประเภทซื้อมาขายไปจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปที่รับมาแล้วก็ขายออกไปได้เลย รายได้หลักของธุรกิจนี้คือรายได้จากการขายทั้งหมดดังนั้นวิธีการจัดการทำรายงานทางการเงินนั้นไม่ซับซ้อน  เนื่องจากไม่มีการคำนวณต้นทุนเกี่ยวกับการผลิตแต่จะมีเพียงแค่ต้นทุนจากการซื้อเท่านั้น ธุรกิจอุตสาหกรรม หรือธุรกิจประเภทผลิต จะเป็นธุรกิจที่มีการซื้อวัตถุดิบ แล้วนำเข้าสู่การผลิต โดยใช้แรงงานในการผลิต ผลสำเร็จที่ออกมาคือสินค้าสำเร็จรูป รายได้หลักของธุรกิจนี้คือรายได้จากการขาย สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินจะมีความความยุ่งยากมากกว่า เพราะจะต้องคำนวณต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างซับซ้อน ธุรกิจบริการ เป็นธุรกิจที่ให้บริการในรูปของแรงงาน ซึ่งรายได้จะมาจากรายได้ค่าบริการที่คิดจากลูกค้า ซึ่งอาจจะอยู่ในลักษณะของรายได้ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า ค่าบริการ หรือรายได้ค่าเช่า สำหรับต้นทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแรงงาน รูปแบบของธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

1.กิจการเจ้าของคนเดียว คือเป็นบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของที่ลงทุนโดยไม่มีหุ้นส่วนและการรับผิดชอบหนี้สินและการตัดสินใจก็จะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้น
2.ห้างหุ้นส่วน คือการดำเนินงานทีมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป และจะร่วมบริหารธุรกิจด้วยกันคือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
3.บริษัทจำกัด คือกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปร่วมกันลงทุนในรูปแบบของนิติบุคคล ซึ่งจะเป็นการลงทุนคนละเท่ากันจะเรียกว่าผู้ถือหุ้นและจะรับผิดชอบในหนี้สินไม่เกินจำนวนเงินที่ถือหุ้น สำหรับบริษัทเอกชนจำกัดจะมีผู้ถือหุ้นไม่ถึง 100 คน และบริษัทมาหาชนจำกัด มีผู้จัดตั้งกลุ่มอย่างน้อย 15 คน และผู้ถือหุ้นเกินกว่า 100 คน

บัญชีเบื้องต้น คือ ( Principles of Accounting )
บัญชีเบื้องต้น คือ ( Principles of Accounting )
(Visited 278 times, 1 visits today)
Scroll to Top