การเลิกบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

คำขอ : แบบ ลช.1,หน้าหนังสือรับรอง (ในการ Print-out หนังสือรับรอง ให้อยู่ด้านหลังของหน้าแบบ ลช.1)
รายการ แบบ ลช.2
เอกสารประกอบรายการ
-สำเนาคำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ถ้ามี)
-สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์ในการตั้งผู้ชำระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการทุกคนเป็นผู้ชำระบัญชี พร้อมทั้งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชำระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)
-สำเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม)
-สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน
-สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
-หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

การเลิกบริษัท
การเลิกบริษัท

(Visited 12 times, 1 visits today)
Scroll to Top