ภาษีนิติบุคคล ภงด 50 คือ smes อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ภ.ง.ด.50 คืออะไร เช็คก่อน ยื่นงบการเงินและแบบ 2561ภ.ง.ด. 50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยการยื่น ภ.ง.ด. 50 จำต้องยื่นภายใน 150 (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะต้องยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้

ภ.ง.ด.50 คืออะไร : กิจการ SME ได้ประโยชน์อะไร

กิจการ SME คืออะไรกิจการ SMEs คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  ที่กรมสรรพากรอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากรออกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ดังนี้ลำดับที่ลักษณะ
1.เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท
2.เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาทและจ้างแรงงานไม่เกิน 200 คน
3.เป็นกิจการขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีหรือต่อรอบระยะเวลาบัญชีได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภ.ง.ด.50 คืออะไร : อัตราภาษีกิจการ SME

กำไรสุทธิ บาท อัตราภาษี ภาษีสะสม
≤300,000 ยกเว้น ไม่มีภาษีต้องเสีย
มากกว่า 300,000 – ไม่เกิน 3,000,000 15% สูงสุด 405,000
 มากกว่า 3,000,000 20% อย่างน้อย  405,000

ภงด 50

ขอบคุณที่มาบทความ:beeaccountant.com/pnd50/
(Visited 38 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Scroll to Top