หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]

          การอำนวยความสะดวกทางการตลาดเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการสนับสนุนให้มีหน้าการแลกเปลี่ยนในการกระจายสินค้าได้สะดวกและรวดเร็วที่ประกอบด้วยมาตรฐานการจัดการสินค้า การเงิน

1.การจัดมาตรฐานสินค้า อาจจะพิจารณาจากขนาดสินค้า น้ำหนัก อัตราของสินค้าเสีย เป็นการจัดการมาตรฐานและจำแนกคุณภาพเกรดของสินค้าจะช่วยให้ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
2.สารสนเทศทางการตลาด ผู้จัดการตลาดจำเป็นต้องมีสารสนเทศทางการตลาดอย่างมากและรวดเร็วเพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจทางการตลาดและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการตลาดและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
3.การประกันภัย ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นทำให้เกิดภัยต่างๆมากมายตามความเจริญก้าวหน้า สามารถแบ่งประกันภัยได้เป็น 2 ประเภทใหญ่คือการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เช่นการประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยทางการตลาดที่เกิดจากการขนส่งสินค้า
4.การเงิน เป็นหน้าที่พื้นฐานทั่วไปของการจัดการเกี่ยวกับการเงินที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับองค์กร และมีการวางแผนการควบคุมทรัพยากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินอันเป็นต้นทุนที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในกิจการ

            ส่วนหน้าที่การแลกเปลี่ยนของการตลาดจะเป็นหน้าที่ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมการซื้อขาย การกำหนดราคา การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์  การซื้อต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเพื่อกำหนดชนิดและคุณภาพของจำนวนสินค้าเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้า ส่วนการขาย เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอาจจะมีองค์ประกอบของส่วนการส่งเสริมทางตลาดเข้ามามีส่วนร่วม เช่นการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือจะเป็นการตลาดโดยตรงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการขาย ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้ลูกค้าหรือการเจรจาต่อรองในการขายรวมถึงการกำหนดประเภทหรือจำนวนของคนกลางที่ใช้ในการจัดจำหน่าย การให้สินเชื่อต่างๆ หน้าที่ในการกระจายสินค้าการดำเนินการควบคุมการเคลื่อนย้ายเพื่อส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมและเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร

หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ
หน้าที่ของการตลาดในการอำนวยความสะดวกของกิจการ

(Visited 836 times, 2 visits today)
Scroll to Top