บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )

Click to rate this post!
[Total: 1221 Average: 5]

การบัญชีต้นทุน หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์พื้นฐานการจัดทำรายงานการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ จำแนกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการบริหารต้นทุนตามความต้องการของผู้ประกอบการเช่นโรงงาน โรงแรม ธนาคาร โรงพยาบาล หรือกิจการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการผลิตจนถึงต้นทุนการขายประจำงวด ซึ่งจะนำไปหักออกจากรายได้ ในงบกำไรขาดทุน จะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถทราบผลการดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าไร

2.เพื่อใช้ในการตีราคาสินค้าคงเหลือในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งสินค้าคงเหลือในงบดุลส่วนใหญ่จะเป็นวัตถุดิบ งานระหว่าผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งจะแสดงมูลค่าของสินค้าคงเหลือได้อย่างถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยต้องอาศัยวิธีทางบัญชีต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมาช่วย

3.เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจวางแผนและควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีแบบแผนและสามารถบรรลุเป้าหมายความต้องการของธุรกิจได้สำเร็จ นอกจากนี้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนยังช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงจุดบกพร่องหรือความผิดพลาดของธุรกิจ สามารถหาทางกำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

4.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ เพราะการทำธุรกิจผู้บริหารหรือผู้ประกอบการจะต้องเจอกับปัญหาที่ต้องทำการแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นปัญหาระยะสั้นหรือปัญหาระยะยาว บัญชีต้นทุนเป็นหลักการบัญชีที่เกี่ยวกับการสะสม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งปกติแล้วการบัญชีต้นทุน จะทำหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล ทางด้านต้นทุนที่เป็นข้อมูลตามจริงและเกิดขึ้นแล้ว เพื่อคำนวณหาต้นทุนของผลิตภัณฑ์รวมถึงการใช้ประมาณมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมาณกรต้นทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงทำให้การบัญชีต้นทุน ได้เข้ามามีบทบาทต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารมากยิ่งขึ้น

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องจะช่วยให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดราคาขายได้อย่างมีหลักการ ทำให้การบัญชีต้นทุนจึง มีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจ อย่างมาก

บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
บัญชีต้นทุน คือ ( Cost Accounting )
(Visited 10,561 times, 1 visits today)
Scroll to Top