บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 5]

  บัญชีภาษีอากร เป็นการนำหลักเกณฑ์ทางบัญชีมาปรับใช้ให้เข้ากับประมวลรัษฎากรรวมถึงกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามหลักการบัญชีการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้ หรือรายจ่ายของการประกอบการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้-นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอากรแสตมป์ นอกจากนักบัญชีที่ได้ทำบัญชีประจำแล้วก็ต้องมาดูเรื่องการนำข้อมูลทางบัญชีการเงินปรับปรุงให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายภาษีจึงจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องภาษีด้วยเช่นกัน บัญชีการเงิน

 

  เป็นการจัดทำบัญชีเพื่อการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี รวมถึงการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเพื่อจัดทำงบการเงิน หรือแสดงเปลี่ยนแปลงสถานะการเงิน หรือผลการดำเนินของการประกอบการเพื่อรายงานผลต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรหรือขาดทุน ต้นทุนการผลิต งบดุล งบประกอบการอื่นๆ ข้อแตกต่างบัญชีภาษีอากร กับ บัญชีการเงิน ต่างกันอย่างไร

บัญชีภาษีอากร

1.ปรับหลักการบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรกำหนด
2.หาข้อสรุปทางบัญชีและภาษีให้สอดคล้องกัน
3.ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักกฎหมายภาษีอากร
4.จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดเช่นการนำส่งภาษี รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.ปรับปรุงรายรับรายจ่ายทางบัญชีให้เป็นจริงและตรงกับภาษีอากร

บัญชีการเงิน

1.ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ รายจ่าย หรือหนี้สิน
2.ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
3.ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานว่าจะขยายกิจการต่อหรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเช่นผู้ถือหุ้น หรือเป็นการนำเสนอข้อมูลกับธนาคารหากมีการกู้ยืม
4.เป็นหลักฐานความถูกต้องในการทำบัญชีและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

ดังนั้น การบัญชีจะต้องมีแนวทางที่สามารถกำหนดการจัดทำให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีบ่อยครั้งที่บัญชีที่ได้จัดทำนั้นไม่ได้สอดคล้องตามหลักการทางกฎหมายภาษีอากรซึ่งมีหลายสาเหตุคือ การขาดความรู้เรื่องกฎหมาย เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำให้ต้องทำผิดกฎหมายอย่างไม่รู้ตัว ผู้จัดทำบัญชีทุกคนจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งสองอย่างเพื่อจะได้ไม่ต้องมานั่งแกไขเอกสารต่างๆในภายหลัง

บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้
บัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน เบื้องต้น ที่ควรรู้
(Visited 1,935 times, 1 visits today)
Scroll to Top