คำจัดกัดความและความหมายของ

Click to rate this post!
[Total: 87 Average: 5]

บัญชีเป็นการรวบรวม การบันทึก และการจำแนก ด้วยศิลปะการสรุปข้อมูล ที่ใช้เหตุการณ์ต่างๆที่มาจากเศรษฐกิจซึ่งเป็นรูปแบบของเงิน โดยผลสุดท้ายของการทำบัญชีนั้น ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆของการเงิน ตัวนี้จะสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะบุคคลที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับการบัญชี คำจำกัดความของบัญชีและความหมายบัญชีนั้นสามารถอธิบายได้อย่างหลากหลายดังต่อไปนี้

1.ขั้นตอนในกาเก็บรวบรวมข้อมูลและการเลือกข้อมูลต่างๆ โดยทำการพิจารณารายการตามเศรษฐกิจเพื่อนำมาบันทึก โดยต้องเก็บเอกสารรายการนั้นๆ เพื่อนำมาบันทึกเป็นข้อมูลทางบัญชี
2.ทำการวัดมูลค่าและทำการจดบันทึกจากเอกสารต่างๆ โดยต้องเป็นรายการตามเอกสารเท่านั้นลงในสมุดรายวัน ใช้มูลค่าเป็นตัววัด พร้อมแสดงข้อมูลต่างๆ แยกข้อมูลต่างๆ ว่าควรจะเป็นประเภทไหน ใช้ราคาทุนที่ได้มา, ใช้ด้วยราคายุติธรรมในการซื้อขาย เป็นต้น
3.ใช้หน่วยเงินตรา เช่น ดอลล่าร์ บาท เพื่อทำการบันทึกรายการทางบัญชีตามจำนวนตามหน่วยของเงิน แม้ว่าค่าของเงินจะเปลี่ยนก็ต้องลงตามรายการตามจริง
4.ทำการจัดหมวดหมู่ เพื่อเช็ครายการคงเหลือ ซึ่งเริ่มได้จากการแยกประเภทของบัญชี ไม่ว่าจะเป็นรายได้ ทุน หนี้สิน สินทรัพย์หรือว่าค่าใช้จ่ายก็ต้องทำการจัดหมวดหมู่และแยกประเภทให้ดี ลงในสมุดแยกประเภท
5.รายงานข้อมูลทางการเงินพร้อมทั้งทำการสรุปผล หลังจากที่ทำบัญชีก็ต้องสรุปผลดำเนินการต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำงบการเงิน ในส่วนของงบการเงินที่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วจะต้องจัดหมวดหมู่ให้ดี ไม่ว่าจะเป็นงบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น, นโยบายของบัญชีและหมายเหตุต่างๆประกอบกับงบในการทำการเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการสร้างนำเสนอตามหลักปฏิบัติ

และนี่ก็คือความหมายคร่าวๆและคำจัดกัดความของคำว่า “บัญชี” เพราะว่าการทำบัญชีนั้นเป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้น ผู้ที่มีหน้าที่ในการทำบัญชีนั้นก็ต้องขึ้นชื่อว่าเป็น “ผู้ทำบัญชี” จึงต้องออกแบบการทำบัญชีและรายงานผลต่างๆ พร้อมทั้งควบคุมบัญชีและตรวจบัญชีอย่างเป็นระบบระเบียบตามประสบการณ์

คำจัดกัดความและความหมายของ
คำจัดกัดความและความหมายของ
(Visited 21 times, 1 visits today)
Scroll to Top