ประโยชน์ของการทำบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 61 Average: 5]

          ประโยชน์ของการทำบัญชีถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากสำหรับกิจการร้านค้าเช่นฝ่ายบริหาร เจ้าหนี้ หรือนักลงทุนต่างๆคือ

1.สามารถควบคุมและดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายและสามารถรู้ความเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา
2.สามารถทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้องและนำมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.สามารถนำเป็นข้อมูลเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและสามารถทราบถึงผลประกอบการได้อย่างถูกต้องและสามารถทราบภาวะทางการเงินด้วยเช่นกัน
4.ทำให้บุคคลภายนอกกิจการสามารถทราบถึงข้อมูลทางการบัญชีของกิจการได้ เพื่อให้ประโยชน์ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆเช่น เจ้าหนี้ต้องการทราบถึงสภาพคล่องของกิจการ และสามารถในการทำกำไรว่าเป็นเช่นไร หรือนักลงทุนต้องการทราบว่าควรจะลงทุนกิจการหรือไม่ตอบผลแทนจากการลงทุนเป็นเป็นอย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการบัญชี

1.เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อนหลัง โดยอาจจะจำแนกตามประเภทของรายการค้าเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบและการค้นหาในภายหลังเมื่อต้องการใช้ข้อมูลนั้นๆ
2.เพื่อเป็นหลักฐานต่อการอ้างอิง โดยอาจจะจำแนกและจัดประเภทของรายการไว้เป็นหมวดหมู่
3.เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานของกิจการหรือเป็นแนวทางการลงทุนต่อไป
4.เพื่อเป็นการควบคุมสินทรัพย์ของกิจการ เนื่องด้วยมีการจดบันทึกการได้มาซึ่งสินทรัพย์และมีการระบุวันเวลาและบันทึกราคาทุน เพื่อคำนวณหาค่าราคา ตลอดจนการทราบอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ
5.เพื่อควบคุมภายในกิจการและสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและป้องกันการเกิดทุจริตภายในกิจการต่างๆได้
6.เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การบัญชีเป็นการจัดการที่มีระบบโดยใช้หลักฐาน เอกสาร บันทึกบัญชี มีการตรวจสอบและคุมยอดบัญชีต่างๆด้วยการจัดทำงบกระทบยอดซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
7.เพื่อทราบผลการดำเนินงานว่ามีกำไรหรือขาดทุนหรือไม่ โดยดูจากงบกำไรขาดทุน เพื่อใช้เประกอบการเสียภาษีเงินได้และทำให้รู้สถานะการเงินของกิจการ และสามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้เช่นกัน 8.เพื่อรายงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจหรือการจัดเก็บการเสียภาษีอากรของรัฐ

ประโยชน์ของการทำบัญชี
ประโยชน์ของการทำบัญชี
(Visited 14 times, 1 visits today)
Scroll to Top