การประชุม เปิดบัญชีธนาคาร

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.

Click to rate this post!
[Total: 3669 Average: 5]

รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ………………………
รายงานการประชุม ครั้งที่ …………………….

                ประชุมเมื่อวันที่ ……………….. ณ เลขที่  …….. หมู่ที่ …… ถนน………………………ตำบล/แขวง……………อำเภอ/เขต…………………. จังหวัด…………………

มีหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุมโดยมีนางสาว……….(ชื่อประธาน)…………เป็นประธานที่ประชุม และ ได้ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

  1. 1.พิจารณาขอเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
   1. – ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชี………………….(ชื่อธนาคาร) ………….สาขา …………………………………………….
   2. – ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานเสนอมา
  1. 2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น
   • – ไม่มีผู้เสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา
   • – อำนาจเบิกถอน
   • – การนำฝาก
   • – การลงลายมือชื่อ
   • – มอบอำนาจการทำธุรกรรมต่างๆ

ปิดประชุมเวลา  …………… น.

ลงชื่อ……………………………..

(…………………………..)

    ประธานที่ประชุม

ขอรับรองข้อความดังกล่าวว่าถูกต้อง

ลงชื่อ……………………………..

(…………………………..)

            หุ้นส่วนผู้จัดการ


https://www.pangpond.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม รายงาน การประชุม เปิดบัญชี ธนาคาร ห้างหุ้นส่วน หจก.
(Visited 25,898 times, 1 visits today)
Scroll to Top