ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา คืออะไรครับ สงสัยค่าเสือมราคาคืออะไร จะมีไว้ทำไมครับ


ตอบ: ค่าเสื่อมราคา คือ วิธีการที่ทางบัญชีใช้ในการปันส่วนมูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตนโดยนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการในแต่ละงวดบัญชี

ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )
ค่าเสื่อมราคา คือ ( Depreciation )

(Visited 42 times, 1 visits today)
Scroll to Top