นิติบุคคลอาคารชุด

Click to rate this post!
[Total: 62 Average: 5]

[center][url=http://www.uppic.thaitaxboard.com/views/a88d2135d41019fa859beed97dc98708][img]http://www.uppic.thaitaxboard.com/upload/small/a88d2135d41019fa859beed97dc98708.jpg[/img][/url][/center]ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด-นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้-นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมาย ว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้-นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้นและนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องนำเงินกองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป้นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม


ตอบ: ขอเบอร์ได้ไหมคะ
ตอบ: 0-2964-9800 wanwan037 wanwan038

นิติบุคคลอาคารชุด
นิติบุคคลอาคารชุด

(Visited 11 times, 1 visits today)
Scroll to Top