ค่าเสื่อมราคารถยนต์

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคารถยนต์


ตอบ: :-*ในทางภาษี การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหักค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 145)พ.ศ. 2527 มาตรา ๕ ทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท เว้นแต่เป็นทรัพย์สินซึ่งมีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน? ดังนั้นถ้าบริษัทซื้อรถประเภทดังกล่าวมาใช้เอง มูลค่าของทรัพย์ที่นำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกิน 1.000,000 บาท ซึ่งจะได้ค่าเสื่อมราคาต่อปีเท่ากับ 200,000 บาท มูลค่าทรัพย์สินที่เกิน 1 ล้านบาท ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องห้ามตามประมวลรัษภาฎากรมาตรา65ทวิ(2)

ค่าเสื่อมราคารถยนต์
ค่าเสื่อมราคารถยนต์

(Visited 1,914 times, 1 visits today)
Scroll to Top