การบันทึกบัญชี ค่าอาหารค่ารับรอง ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 293 Average: 5]

ค่าอาหารค่ารับรองบันทึกบัญชีอย่างไร wanwan006


ตอบ: บันทึกเป็นค่าใชจ่ายของกิจการค่ะ แต่ในทางภาษีต้องไม่เกิน ร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดค่ะ wanwan012

การบันทึกบัญชี ค่าอาหารค่ารับรอง ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี ค่าอาหารค่ารับรอง ตัวอย่าง

(Visited 1,681 times, 1 visits today)
Scroll to Top