ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

Click to rate this post!
[Total: 70 Average: 5]

** หากไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี กรณีเกิดจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือไม่ได้เปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่ได้รับเช็ค ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการ เพื่อยื่นคำร้องขอออกเช็คฉบับใหม่ **

+++ โดยเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้อง มีดังนี้ +++

1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา

2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีให้ผู้อื่นกระทำการแทน และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมสำเนาไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี
ไม่ได้รับเช็คคืนเงินภาษี

(Visited 6 times, 1 visits today)
Scroll to Top