หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่

Click to rate this post!
[Total: 144 Average: 5]

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่

                 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………… เป็นเจ้าของอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่………….…….ตรอก/ซอย ………………….. ถนน …..……………….. หมู่ที่ ………..…..ตำบล…………………………อำเภอ……………………………จังหวัด………………………….…..……ตามสำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสัญญาเช่า/สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือนี้

ขอทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………ใช้อาคารดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หนังสือนี้ทำเมื่อวันที่ ………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ………..………………….….………… เจ้าของอาคาร
           ( .……………..……………………… )  

(ลงชื่อ) ………………………..………………  ผู้ประกอบการ
           ( .…………….………….…………… )       

(ลงชื่อ) …………………..……………..……… พยาน
           ( .…………….………….…………… )       

หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่
หนังสือยินยอม ให้ใช้สถานที่
(Visited 278 times, 1 visits today)
Scroll to Top