ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ


ตอบ: [b]สิทธิประโยชน์ภาษีธุรกิจ SME[/b]ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 530 กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรก จากเดิมที่ไม่ได้รับยกเว้นเลยซึ่งจะทำให้กิจการ SMEs ปี 55 จ่ายภาษีน้อยลง จากธุรกิจทั่วไป 80,000 บาท และปี 56 เป็นต้นไป จ่ายภาษีน้อยลง จากธุรกิจทั่วไป 50,000 บาท โดยพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555ปี 2555 150,000 บาทแรก —– ได้รับยกเว้นภาษี150,001 – 1,000,000 —– เสียภาษี 15% ของกำไรสุทธิ1,000,000 ขึ้นไป —– เสียภาษี 23% ของกำไรสุทธิปี 2556 เป็นต้นไป150,000 บาทแรก —– ได้รับยกเว้นภาษี150,001 – 1,000,000 —– เสียภาษี 15% ของกำไรสุทธิ1,000,000 ขึ้นไป —– เสียภาษี 20% ของกำไรสุทธิ

ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ
ตั้งบริษัทจำกัด และเป็น smes คิดภาษียังไงคะ ได้รับส่วนลดยังไงบ้างรึเปล่าคะ

(Visited 18 times, 1 visits today)
Scroll to Top