หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI


ตอบ: บริษัท BOI ได้รับยกเว้นไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่จ่ายทั้งจำนวน โดยผู้จ่ายเงินจะระบุในหนังสือรับรองการหักภาษี ว่าเป็นการจ่ายเงินกำไรจาก BOI ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่ะ


หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI
หักณที่จ่าย ของ บริษัท BOI

(Visited 88 times, 1 visits today)
Scroll to Top