สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

[size=14pt]สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม[/size]การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ ให้ยื่นคำขอจดทะเบียน[url=http://www.thaitaxboard.com/index.php?topic=200066.0]ภาษีมูลค่าเพิ่ม[/url] ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 1.กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 2.กรณีสถานประกอบการตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และกรณีสถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมสรรพากรมิได้จัดอัตรากำลังไว้ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิม ที่เคยควบคุมพื้นที่นั้นกรณีมี สถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว 3.กรณีสถานประกอบการที่อยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น ณ. สำนักงานบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(Visited 39 times, 1 visits today)
Scroll to Top