การบันทึกบัญชี เสียภาษี บ.ขนส่ง ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 102 Average: 5]

กรณีกิจการขนส่ง

– กรณีรับขนคนโดยสาร รายได้เกิดจากค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บใน ประเทศไทย ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น ให้คำนวณภาษีอัตราภาษีร้อยละ 3

ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนคนโดยสารซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าโดยสารที่ได้รับหรือพึงได้รับสำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุในตั๋วโดยสาร รวมถึงค่าธรรมเนียมและผลประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากคนโดยสารอันเนื่องมาจากการให้บริการรับขนคนโดยสาร ไม่ว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมดหรือให้ผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้

– กรณีรับขนของ รายได้เกิดจากค่าระวาง ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าใน หรือนอกประเทศก่อนหักรายจ่ายใดๆเนื่องในการรับขนของออกจากประเทศไทยนั้นให้คำนวณภาษีอัตราร้อยละ 3 ฐานภาษีสำหรับการให้บริการรับขนสินค้าซึ่งต้องนำไปรวมคำวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คำนวณ จากมูลค่าของค่าระวางที่ได้รับหรือพึงได้รับ สำหรับระยะทางจากต้นทางถึงปลายทางตามที่ระบุ ในแอร์เวย์บิล ในกรณีรับขนสินค้าโดยอากาศยานหรือสำหรับระยะทางถึงปลายทางตามที่ระบุในบิลออฟเลดิงในกรณีรับขน สินค้าโดยเรือทะเล รวมถึงค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บจากผู้รับบริการอันเนื่อง มาจากการ ให้บริการรับขนสินค้า ไม่ว่าสายการบินหรือสายการเดินเรือนั้นจะให้บริการรับขนเองทั้งหมด หรือใหผู้ประกอบการอื่นรับขนส่งช่วงให้


ตอบ:
ค่าขนส่ง (Transportation Cost)
ในกิจการซื้อขายสินค้า ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่สำคัญอีกรายการหนึ่ง ก็คือ ค่าขนส่ง สำหรับค่าขนส่งซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายหรือผู้ซื้อนั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในตอนที่ซื้อขายสินค้า โดยเงื่อนไขในการขนส่งสินค้าที่สำคัญ คือ
1. F.O.B. Shipping Point (Free on board at the shipping point) หมายถึงกรรมสิทธิ์ของสินค้าจะถูกส่งมอบจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อ ณ จุดส่งของ คือจุดที่ขนสินค้าขึ้นรถ ขึ้นเรือ หรือขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าจากร้านของผู้ขายซึ่งเป็นจุดส่งของไปยังร้านของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าขนส่งนั้น
2. F.O.B. Destination (Free on board at the destination) หมายถึงกรรมสิทธิ์ของสินค้าจะถูกส่งมอบจากผู้ขายไปให้ผู้ซื้อ ณ จุดหมายปลายทาง คือจุดที่สินค้าถึงมือผู้ซื้อ ดังนั้นค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าจากร้านของผู้ขายไปยังร้านของผู้ซื้อซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง ผู้ขายจะต้องจ่ายค่าขนส่งนั้น
นอกจากนั้น ค่าขนส่งยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ค่าขนส่งเข้า (Transportation – in) คือ ค่าขนส่งที่กิจการจ่ายไปเพื่อขนส่งสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย โดยค่าขนส่งเข้านี้จะต้องถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ซื้อมาด้วย
2. ค่าขนส่งออก (Transaction – out) คือ ค่าขนส่งที่กิจการจ่ายไปเพื่อขนส่งสินค้าของกิจการที่ขายไปให้ลูกค้า สำหรับค่าขนส่งออกนี้ไม่ถือเป็นต้นทุนของสินค้าที่ขายออกไป แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการเท่านั้นเอง

การบันทึกบัญชี เสียภาษี บ.ขนส่ง ตัวอย่าง
การบันทึกบัญชี เสียภาษี บ.ขนส่ง ตัวอย่าง
(Visited 1,990 times, 1 visits today)
Scroll to Top