ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ( Joint products )

Click to rate this post!
[Total: 440 Average: 5]

ผลิตภัณฑ์ร่วม หมายถึง ผลผลิตที่กิจการได้รับมากกว่า 1 ชนิด จากกระบวนการผลิตเดียวกัน ใช้ทรัพยากรในการผลิตด้วยกัน และผลผลิตนั้น ๆ จะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์หลัก (Main product) มีมูลค่าใกล้เคียงกัน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตคาดหวังหรือตั้งใจให้เกิดขึ้น จากความหมายดังกล่าว จึงสามารถสรุปลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วมได้ ดังนี้

1. จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้รับจากกระบวนการผลิตเดียวกัน มีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน

2. สัดส่วนที่ได้รับของผลผลิตแต่ละชนิด ในการผลิตแต่ละงวด แต่ละครั้ง ค่อนข้างคงที่

3. ผลผลิตที่ได้รับมีมูลค่าใกล้เคียงกัน

4. ผลผลิตที่ได้รับเป็นไปตามเป้าหมายที่กิจการคาดการณ์ไว้ **** จากลักษณะสำคัญประการแรก ในการผลิตผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ต้องผลิตในกระบวนการผลิตเดียวกัน และใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกัน ซึ่งในทางบัญชี เราเรียกทรัพยากรที่สูญเสียไปในกระบวนการผลิตเดียว แต่ได้รับผลผลิตมากกว่า 1 ชนิดนี้ว่า “ต้นทุนร่วม” (Joint cost)ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ( Joint products )
ผลิตภัณฑ์ร่วม คือ ( Joint products )

(Visited 2,139 times, 1 visits today)
Scroll to Top