งบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

งบการเงินเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษํทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องมีการจัดทำงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน แสดงฐานะการเงิน และแสดงกระแสงเงินสดของกิจการ โดยการจัดทำงบการเงินขึ้นมาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) กำหนดให้งบการเงินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วย-งบดุล-งบกำไรขาดทุน-งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ โดยลักษณะใดลักษณะหนึ่ง-การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในส่วนของเจ้าของ-การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ซึ่งไม่รวมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากรายการกับผู้เป็นเจ้าของซึ่งกระทำการในฐานะของผู้เป็นเจ้าของ-งบกระแสเงินสด-หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและคำอธิบายอื่นงบการเงินRelated Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)


ตอบ: [center][b]wanwan016++++++++ขอบคุณครับ++++++++ wanwan037[/b][/center]

งบการเงิน
งบการเงิน

(Visited 118 times, 1 visits today)
Scroll to Top