รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
-เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่
-เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
-ย้ายสำนักงานใหญ่
-เปลี่ยนผู้จัดการ
-เจ้าของหรือผู้จัดการย้ายที่อยู่
-เพิ่มหรือลดเงินทุน
-ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง
-อื่น ๆ เช่น เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือรายการที่จดทะเบียนไว้ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หมายเหตุ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้กรอกรายละเอียดเฉพาะรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น 

รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
รายการที่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
(Visited 10 times, 1 visits today)
Scroll to Top