ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง “ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์” สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของคำว่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งกิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต จำหน่ายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบปีบัญชี
ส่วนประกอบของราคาทุนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อรวม ภาษีนำเข้า ภาษีอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อ ค่าใช้จ่ายทางตรงต่าง ๆ ที่ทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ สำหรับส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสดต้องนำมาหักออกจากราคาสินทรัพย์ให้คงเหลือราคาซื้อที่แท้จริง
ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทางตรงที่ควรนำมารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ได้แก่
1.ค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที่
2.ค่าขนส่งและค่าควบคุมในการขนส่งสินทรัพย์ครั้งแรก
3.ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
4.ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าตอบแทนสถาปนิก, วิศวกร


ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่
ที่ดินในนามนิติบุคคล นำมาจดจำนองกรรมการ หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ได้หรือไม่
(Visited 26 times, 1 visits today)
Scroll to Top