การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มขึ้น

Click to rate this post!
[Total: 52 Average: 5]

[size=12pt][center][b]การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น[/b][/center] wanwan029 1. การอ่านงบแสดงฐานะการเงิน · สินทรัพย์เพิ่มแสดงว่ากิจการขยายตัว · สินทรัพย์หมุนเวียนมีมากแสดงว่ามีสภาพคล่อง · หนี้สินมากกว่าส่วนทุนแสดงว่ามีความเสี่ยง · หนี้สินหมุนเวียนมากแสดงว่ามีภาระที่จะครบกำหนดในงวดบัญชี แต่หากเทียบกับสินทรัพย์หมุนเวียน ถ้ามีสินทรัพย์มากกว่า ยังถือว่ามีสภาพการเงินที่ดีอยู่ · ส่วนทุนมีผลกำไรสะสมมากแสดงถึงความมั่งคั่ง ถ้าขาดทุนมากแสดงว่าประสบปัญหาในการดำเนินงาน 2. การอ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ดูแต่ละรายการที่แสดงความสามารถในการทำกำไรว่าเกิดจากส่วนใดรายได้ หรือค่าใช้จ่ายและต้นทุนขาย 3. การอ่านงบกระแสเงินสด ให้ดูการใช้จ่ายเงินว่า มีความถูกต้องในแต่ละกิจกรรม หรือมีการใช้ไม่เหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการกู้ยืมเงินระยะสั้น มาลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ถือว่าเป็นกิจกรรมการจัดหาเงินทุนที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ใช้ระยะนานกว่าจะทำให้คืนทุนได้ จึงควรมีการพิจารณาในการกู้ยืมเงินระยะยาว หรือจัดหาเงินทุนด้วยวิธีอื่น โดยให้คำนึงถึงต้นทุนทางการเงินที่ต่ำที่สุด[center]+++++ wanwan017 +++++[/center]


การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มขึ้น
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มขึ้น
(Visited 8 times, 1 visits today)
Scroll to Top