ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี

Click to rate this post!
[Total: 90 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปีค่ะ wanwan037


ตอบ: ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกตามอายุของการใช้งานของทรัพย์สินนั้นค่ะ แต่ต้องไม่เกินอายุการใช้งาน 5 ปีค่ะ หรือในอัตราร้อยละ 20 แต่ต้องไม่เกิน มูลค่า 1,000,000 บาทค่คะ wanwan012 wanwan012

ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ บันทึกกี่ปี

(Visited 1,034 times, 3 visits today)
Scroll to Top