ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

Click to rate this post!
[Total: 135 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่จัดเก็บจาการขายสินค้าหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการภายในประเทศ หรือมาจากต่างประเทศ โดยเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ หรือ ได้รับคืน = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ (VAT)

(Visited 164 times, 1 visits today)
Scroll to Top