การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

หากกิจการพบว่ามีข้อบ่งชี้ที่ทำให้เชื่อได้ว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า กิจการจะสามารถหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานสำหรับราคาขายสุทธิของสินทรัพย์จากแหล่งใดได้บ้างคะ


ตอบ: กิจการสามารถหาราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ ได้จาก -ราคาตามสัญญาซื้อขายที่เกิดจากการต่อรองอย่างเป็นอิสระ ปรับปรุงด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจำหน่ายสินทรัพย์ -ถ้าไม่มีราคาตาม 1. ให้ใช้ราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง – ถ้าไม่มี 1.และ 2. ให้ประมาณราคาขายสุทธิจากข้อมูลที่ดีที่สุดที่หาได้ ซึ่งคาดว่า กิจการจะได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
ตอบ: wanwan029

การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า
การหาราคาที่ถือเป็นหลักฐานของสินทรัพย์ด้อยค่า
(Visited 15 times, 1 visits today)
Scroll to Top