การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน

Click to rate this post!
[Total: 103 Average: 5]
สัญญาจ้างแรงงานระงับไปด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้
1. เมื่อคู่สัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา
2. นายจ้างตายในกรณีที่สาระสำคัญของสัญญาอยู่ที่นายจ้าง
3. ลูกจ้างตาย
4. สัญญาจ้างแรงงานระงับเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน
การยกเลิก สัญญาจ้างแรงงาน
(Visited 30 times, 1 visits today)
Scroll to Top