ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

Click to rate this post!
[Total: 77 Average: 5]

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล ต้องปรับปรุงอย่างไรค่ะ


ตอบ: ลูกหนี้การค้าต้องบันทึกตามความเป็นจริงค่ะ.

ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล
ลูกหนี้คงเหลือไม่ตรงกับงบดุล

(Visited 9 times, 1 visits today)
Scroll to Top