วิธีการจองชื่อนิติบุคคล

Click to rate this post!
[Total: 156 Average: 5]

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลและการกรอกแบบพิมพ์

วิธีการจองชื่อนิติบุคคลสามารถจองชื่อนิติบุคคลได้ตามวิธีการดังนี้

– ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยให้ลงทะเบียนได้ที่ www.thairegistration.com

– ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน

วิธีการกรอกแบบพิมพ์

– ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้กรอกรายละเอียดลงในแบบที่ปรากฏ ในจอคอมพิวเตอร์

– ยื่นแบบจองชื่อต่อนายทะเบียน ให้ดำเนินการ ดังนี้

– ให้ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี กรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบจองชื่อนิติบุคคลที่นายทะเบียนกำหนดขึ้นโดยนำไปยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่น(ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจพร้อมผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)ยื่นขอจองชื่อต่อนายทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ

– ขอจองชื่อได้คราวละไม่เกิน 3 ชื่อโดยให้เรียงชื่อตามลำดับความต้องการก่อนหลัง เพราะนายทะเบียนจะไม่พิจารณาชื่อลำดับถัดไป หากชื่อลำดับก่อนได้รับการอนุญาตให้ใช้แล้ว

– การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคล ใช้พิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจง ก็ได้

วิธีการจองชื่อนิติบุคคล
วิธีการจองชื่อนิติบุคคล
(Visited 416 times, 1 visits today)
Scroll to Top